Regulamin konkursu

 

 

Panasonic LUMIX – Fotograficzne Perły Polski!

 

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Panasonic LUMIX Fotograficzne Perły Polski!”, zwanego dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest firma EGO2, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija 13A, NIP 526-243-03-42, REGON 141-049-468, zwana dalej Organizatorem.

3. Organizator składa określone w niniejszym Regulaminie przyrzeczenie publiczne zorganizowania i poprowadzenia pięciu warsztatów fotograficznych, zwanych dalej Fotospacerami, jako nagród dla społeczności lokalnych w miejscach wyróżnionych w II etapie konkursu.

4. Mecenasem Konkursu jest firma Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9A, 02-583, NIP 107-00-16-099, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, GIOŚ nr E0012180WZBW, zwana dalej Mecenasem.

5. Mecenas składa określone w niniejszym Regulaminie przyrzeczenie publiczne ufundowania nagrody w III etapie Konkursu.

6. Konkurs organizowany jest w trzech etapach, w terminach: I etap: od dnia 25.03.2015 r. do dnia 15.04.2015 r., II etap: od dnia 17.04 do 30.04.2015 roku, III etap: od 24.05 do 15.10.2015 roku.

7. Konkurs organizowany jest na stronach internetowych serwisu internetowego dostępnego pod adresem fotospacery.pl, zwanego dalej Serwisem. Dodatkowo zgłoszenia w pierwszym etapie konkursu prezentowane będą na Mapie serwisu Google, zwanej dalej Mapą Konkursowej.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c. nie jest pracownikiem Organizatora, ani nie jest członkiem rodzin pracowników Organizatora, pod pojęciem pracownika rozumie się osoby działające na rzecz Organizatora bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków;

d. spełniła warunki określone w Regulaminie i zaakceptowała postanowienia Regulaminu;

e. udostępniła Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

f. w przypadku I etapu Konkursu: bierze udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie wolnego od roszczeń osób trzecich zdjęcia przedstawiającego miejsce zgłaszane do Konkursu;

g. w przypadku II etapu Konkursu: bierze udział w głosowaniu na pięćdziesiąt miejsc wyróżnionych przez Organizatora na stronie Serwisu.

h. w przypadku III etapu Konkursu: nadesłała na adres mailowy konkursu zdjęcie własnoręcznie wykonane podczas jednego z Fotospacerów stanowiących nagrody po II etapie Konkursu.

2. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie do Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie na adres poczty elektronicznej konkurs-lumix@fotospacery.pl, w którym poda swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska.

3. Każdy uczestnik Konkursu może wykonać zadanie konkursowe wielokrotnie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć przysłanych na III etap Konkursu w Serwisie oraz na innych stronach internetowych i w mediach tradycyjnych, jednak zawsze wyłącznie w kontekście relacji medialnych dotyczących Konkursu.

5. Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady udziału w Konkursie, które uczestnik akceptuje w chwili przesłania zgłoszenia.

 

III. Nagrody w Konkursie.

1. Nie przewiduje się nagród w I etapie Konkursu.

2. W II etapie Konkursu nagrodami są Fotospacery przygotowane i przeprowadzone przez Organizatora w pięciu miejscach wyróżnionych na tym etapie Konkursu w dniach: 24.05, 21.06, 19.07, 16.08 i 20.09.

3. W III etapie Konkursu nagrodą jest: aparat Panasonic LUMIX – dla jednej osoby;

4. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

5. Nagroda w III etapie Konkursu zostanie przekazana w Warszawie w dniu 16.10.2015 lub też wysłana przesyłką kurierską na koszt Organizatora na adres podany przez zdobywcę nagrody drogą mailową, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od 16.10.2015.

6. Nagroda w III etapie Konkursu zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku zwydaniem Nagrody powstanie obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w Konkursie, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11.11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od nagród.

7. Imię i nazwisko zdobywcy nagrody w III etapie Konkursu zostaną opublikowana na stronie internetowej Konkursu 16.10.2015.

8. Organizator do dnia 20.10.2015 skontaktuje się ze zdobywcą nagrody w III etapie Konkursu za pomocą poczty elektronicznej wysłanej z adresu konkurs-lumix@fotospacery.pl na adres poczty elektronicznej, z którego przysłane zostało zwycięskie zdjęcie. Po otrzymaniu wiadomości określonej w zdaniu poprzednim, zdobywca Nagrody zobowiązany jest, skontaktować się z Organizatorem, wysyłając w terminie do 3 (trzech) dni roboczych z adresu poczty elektronicznej zdobywcy Nagrody określonego w zdaniu poprzednim, wiadomość e-mail na adres konkurs-lumix@fotospacery.pl, w której poda swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania.

9. Uczestnik Konkursu traci prawo do Nagrody w Konkursie, jeżeli:

a. nie odbierze Nagrody mimo jej wysłania do Uczestnika przez Organizatora zgodnie z postanowieniem punktu III.5.;

b. nie będzie możliwości skontaktowania się z nim w terminie, o którym mowa w punkcie III.8 Regulaminu mimo podjęcia co najmniej dwukrotnie prób kontaktu za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie;

c. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.

 

IV. Zasady Konkursu i wyboru zdobywców Nagród.

1. Etap I Konkursu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie http://fotospacery.pl/konkurs-lumix/ w terminie do dnia 15.03.2015 r. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon, a także nazwę zgłaszanego miejsca i jego opis, wyjaśniający, dlaczego warto zrobić tam Fotospacer. Do opisu musi być również dołączone zdjęcie.

2. Uczestnik Konkursu dokonujący zgłoszenia zapewnia, że zgłoszone miejsce, jego opis oraz zdjęcie nadesłane przez niego w Konkursie są prawdziwe i przysługuje mu do tegoż zdjęcia pełnia autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniesie Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do nadesłanego przez niego zdjęcia i opisu miejsca do Konkursu.

3. Poprzez akceptację Regulaminu, uczestnik Konkursu oświadcza i zobowiązuje się, że zgłoszone miejsce, jego opis oraz zdjęcie nie będą zawierały treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszających prawa i uzasadniony interes Organizatora i prawa osób trzecich, naruszających dobra osobiste, obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny. Poprzez akceptację Regulaminu, uczestnik Konkursu zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką poniesie Organizator z tytułu naruszenia przez uczestnika Konkursu postanowień niniejszego punktu Regulaminu.

4. Organizator dołoży wszelkich starań, by jak największa liczba zgłoszeń została opublikowana na Mapie Konkursowej, jednak zastrzega sobie prawo do decydowania, które zgłoszone miejsca zostaną opublikowane.

5. Organizator nabywa prawo do korzystania ze zgłoszonego opisu miejsca oraz zdjęcia na zasadzie niewyłącznej bezpłatnej licencji, z chwilą ich otrzymania, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczenia: czasu, terytorium, nakładu, liczby emisji oraz zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonego opisu miejsca oraz zdjęcia na potrzeby prowadzenia Konkursu, jak również nabywa prawo do wykonania na podstawie treści zgłoszonego opisu miejsca i zdjęcia materiałów promocyjnych i reklamowych. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie zgłoszonego opisu miejsca oraz zdjęcia.

6. Etap II Konkursu polega na anonimowym głosowaniu przez internautów na pięćdziesiąt miejsc wybranych przez Organizatora spośród wszystkich zgłoszonych na I etapie konkursu. Do III etapu przejdzie pięć miejsc, które uzyskają największą liczbę głosów.

7. Etap III Konkursu polega na ocenie nadesłanych przez uczestników zdjęć wykonanych podczas pięciu Fotospacerów zorganizowanych w pięciu miejscach wyłonionych podczas II etapu Konkursu. Po każdym Fotospacerze zostaną wybrane trzy najlepsze zdjęcia, co w sumie przełoży się na 15 wybranych zdjęć. Z nich wybrane zostanie najlepsze zdjęcie całego III etapu Konkursu.

8. Wyboru 50 miejsc przechodzących do II etapu konkursu, wyboru najlepszych zdjęć z każdego Fotospaceru oraz wyboru najlepszego zdjęcia III etapu Konkursu dokona komisja powołana przez Organizatora.

 

V. Dane osobowe uczestników Konkursu.

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest udostępnienie prawdziwych danych osobowych przez uczestnika Konkursu w zakresie wymaganym przez Organizatora, tj. adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska uczestnika Konkursu. Warunkiem wydania nagrody po III etapie Konkursu jest podanie przez zwycięzcę prawdziwych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu zamieszkania dla celów związanych z wydaniem Nagrody. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo nie podanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagrody w Konkursie.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania Nagrody w Konkursie, na publikację imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na stronie internetowej Konkursu wraz z informacją o wygranej.

4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wydaniem Nagród w Konkursie jest Organizator.

5. Administrator danych osobowych uczestników Konkursu informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i wydanie Nagrody w Konkursie, oraz że uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania Nagród.

 

VI. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: pod adresem http://fotospacery.pl/regulamin-konkursu/ .

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

a. ustalenia czynności konkursowych;

b. oceny zgłoszeń uczestników Konkursu;

c. wyłonienia spośród zgłoszeń 50 miejsc, które przejdą do drugiego etapu konkursu a także ocenę zdjęć i przyznania nagrody w III etapie Konkursu w oparciu o zasady określone w Regulaminie.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.

4. Reklamacje uczestników Konkursu przyjmowane będą w terminie do dnia 30.09.2015 r. do godz. 17.00 wyłącznie w trybie korespondencji na adres e-mail konkurs-lumix@fotospacery.pl. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Organizator poinformuje uczestnika Konkursu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona uczestnikowi Konkursu przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Odpowiedź na reklamację Organizator kieruje na adres poczty elektronicznej uczestnika Konkursu.

5. Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny. Wystąpienie przez Uczestnika na drogę sądową nie jest zależne od złożenia przez niego reklamacji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w zakresie zgodnym z przepisami prawa, za stosownym powiadomieniem Uczestników Konkursu zamieszczonym na Stronie konkursu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu.

7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne konkurs-lumix@fotospacery.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.